لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر بد

#بد تو رسم شد بگویند دختران باباییند#